trekhaken.com | voorwaarden en garantiebepalingen

trekhaak brink partner trekhaken

 

Algemene voorwaarden en Garantiebepalingen.

Algemeen :
Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het Internet contact hebben opgenomen met trekhaken.com. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door trekhaken.com schriftelijk is bevestigd. Afspraken met personeel binden trekhaken.com niet, tenzij schriftelijk door haar is bevestigd. Opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan trekhaken.com,van welke aard ook. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de Voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

Recht van Retour :
Bestellingen waarvan de verpakking niet is geopend kunnen binnen 7 dagen na ontvangst aan ons worden geretourneerd.Wij betalen u na retourontvangst de aankoopsom binnen 30 dagen terug. De verzend en administratie kosten voor het retourneren van artikelen kunt u niet bij trekhaken.com verhalen. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal trekhaken.com het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde produkt.

Garantie :
U heeft minimaal 2 jaar garantie op alle produkten. Mocht een artikel beschadigd zijn bij ontvangst,dan kunt u deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.

Leveringsvoorwaarden trekhaken.com :
Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro's tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst. Alle aanbiedingen van trekhaken.com zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden. trekhaken.com heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten trekhaken.com niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren. Hoofdregel bij betaling is, dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden d.m.v. bankoverschrijving, kredietkaart of contant tussen trekhaken.com en koper afgesproken mogelijkheid. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen wordt. Bij een betaling via eenmalige machtiging of doorlopende machtiging verplicht de koper zich ervoor zorg te dragen, dat voldoende saldo aanwezig is voor het afboeken van het verschuldigde bedrag van zijn of haar rekening. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, emailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Creditcardbetalingen lopen via bank card company. Uw creditcardgegevens blijven daarbij ook voor ons onzichtbaar. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor om uw IP adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en layout. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. trekhaken.com beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal trekhaken.com de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt. Levertijd bedraagt 1 tot 5 dagen, dit is echter een indicatie en niet een exacte termijn. trekhaken.com is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangegeven levertijd. trekhaken.com zorgt in principe voor verzorging per post, verzendingen op enige andere wijze vindt pas plaats indien afgesproken en nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door trekhaken.com. Zowel voor verzending binnen belgie als buiten belgie brengt trekhaken.com kosten in rekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons via verkoop@trekhaken.com. Ook kunt u ons mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook en wij handelen dit binnen 5 werkdagen af. U kunt uw order binnen 7 dagen annuleren, wanneer u niet tevreden bent met de bestelling. De bestelling kan uitsluitend teruggestuurd worden, indien de verpakking ongeopend is. In geval van schade of vermissing zal trekhaken.com per omgaande zorgdragen voor levering van nieuwe goederen. Indien de bestelde goederen niet meer voorradig zijn, zult u via email worden geinformeerd.

Overschrijding leveringstermijn :
De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 14 dagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Storingen in het bedrijf of dat van een der leveranciers, tengevolge van overmacht ( als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan trekhaken.com door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken, ontslaan trekhaken.com van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal trekhaken.com daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting trekhaken.com het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Aansprakelijkheid :
trekhaken.com draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door trekhaken.com te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan. Opdrachtgever is gehouden trekhaken.com schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen trekhaken.com instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

Geschillen :
Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van trekhaken.com is uitsluitend het belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de belgische bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Slotbepalingen :
In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij trekhaken.com. trekhaken.com wordt uitgebaat door Alain De Bruyn te 2018 Antwerpen Montignystraat 117 Belgie.

Uw trekhaak plaatsen is onze zorg !

terug

voor meer info mail of bel ons op.

www.trekhaken.com    Montignystraat 117   2018 Antwerpen    03 237 83 28
algemene voorwaarden   privacy verklaring   verzenden & retourneren  

Valide CSS!